Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname 100 Bruggenloop Leiden 21 en 22/9 2024

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Organisator: Stichting CTV Zuid-Holland
b) Evenement: De loopwedstrijden die door de Organisator c.q. onder auspiciën van de Organisator worden georganiseerd.
c) Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
d) Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die voldoet aan de door de Organisator vastgestelde wedstrijdbepalingen. Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar oud.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met onjuist ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
3. De inschrijving en deelname aan het Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4. De inschrijving annuleren kan kosteloos tot uiterlijk de sluiting van de inschrijving. Na de sluiting van de inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
6. Alle ‘afgewezen’ Deelnemer(s) ontvangen na de sluiting van de inschrijving zijn/haar inschrijfgeld terug.
7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s zoals bijvoorbeeld extra toegangskaarten. Overige uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
8. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om onderdelen te verplaatsen, vervroegen of verlaten of zelfs af te gelasten. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
9. Een besluit van de Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsors van het Evenement waarin het Evenement plaatsvindt zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Ter zake is de Organisator geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en andere media.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden via de Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling Atletiekunie afgehandeld, zie www.atletiekunie.nl.

Artikel 7 Geldigheid van bepalingen

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.